apklausyti

apklausyti
apklausýti 1. tr. klausymu ištirti ką nors: Daktaras tuojau priėjo ir apklausė jų širdis . Gydytojas dar kartą davė man vaistų išgerti, apgraibstė, apklausė A.Vien. | refl.: Apsiklausiau: visur tyla Šts. Linkiu Tamstai gerai apsiklausyti, kas ką kalba Blv. Karveleli, apsklausýkie, kurian šone gailiai verkia Tvr. 2. refl. Zr klausant apsirikti. 3. intr. klausantis sužinoti: Kad jie ir apklaũso (sužino, kur kas pigiau nusipirkti)! Lp. | refl.: Apsiklausýk jomarke, ką už arklius bemoka Plt. Apsiklausýsiu kur namelis pirkti Dkšt. 4. refl. ppr. su neiginiu pakęsti, kokį garsą, kalbą, ištverti: [Geriančių po karčemas] paskui keiksmų negalėsi apsiklausyti Žem. Bėdojimas – apsklausyt negalima! Ds. Nėra žinios, kolei būtų dūkęs [Aleksiukas], kad namiegai nebeapsiklausydami nebūtų jam pažadėję diržą Vaižg. Tą patį duoda ir duoda, negalima ir apsiklausýt Alv. Ūžia, terška, pyška, bilda – negalima nė apsiklausýti Ukm. Negal nu tėvo apsiklausýti – ūža ir ūža Užv. Labai daug visokių paukščių – apsiklausýt negali Rgv. Aš negaliu apsiklausyti jūso kalbų Brs. Kad pradės visi spiegti, nė neapsiklausýsi Kp. Vaikai drakojas, cypau[ja], šėlsta – negal apsiklausýti Plt. Negalima buvo apsklausýti rėksmu Ds. Aš negaliu apsiklausyt jų riksmo, net ausis rėžia Prl. Ka kumet treikė[ja] [perkūnija], negal apsiklausyti KlvrŽ. Dreba akyse, neseka apsiklausýt (negali klausyti) Lp. Visi rėka, visi šauka, negaliu nė beapsiklausyti Skd. Aš visko apsiklausiáu: i kiaulių žviegimo, i vaikų bliovimo Slnt. Tylėkit nerėkę visi kartu – nebegaliu apsiklausýti! Š. \ klausyti; apklausyti; atklausyti; įklausyti; išklausyti; nuklausyti; paklausyti; perklausyti; praklausyti; priklausyti; razsiklausyti; suklausyti; užsiklausyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • atklausyti — intr. 1. refl. Š iki valios, lig nebenorint klausyti: Ausys yr atsiklausiusios tų kalbų Dr. Čia visokių dainų atsiklaũsom Skrd. Jausmingos jų (mergelių) dainelės, kad, dieną naktį beklausydamas, neatsiklausytai V.Krėv. Silpnutis negalėjo nei į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išklausyti — 1. tr., intr. klausyti iki galo: Grinius išklausė susijaudinusio vaikino J.Dov. Pirma išklausyk mano kalbos, paskum tu sakyk Ėr. Motina, išklausiusi jo prypuolių, tarė M.Valanč. Sodietis, kantriai išklausęs visos skelbėjo tuščios kalbos, tarė Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klausyti — klausyti, klaũso, klaũsė intr. K; SD343,279, R, BPII157, M 1. naudotis klausa, stengtis išgirsti: Klausykite visi, kurie ausis dar turit! V.Mont. Ir svajočiau, ir klausyčiau, kaip dejuoja, verkia vėjas S.Nėr. Dabulis nė klausyti nenorėjo tokių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuklausyti — 1. tr., intr. nugirsti; klausant patirti: Anys toliau paėjėjo, ir aš nebenuklausiau šnekos pabaigos Ds. Taip ar kitaip sakė, aš nenuklausiaũ gerai Rm. Ale kaip jau nuklausė, kad jau tas baubimas ne per toli, tai jis apsisukęs jot BsPIV187. Kiba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paklausyti — intr.; SD385, R 1. kurį laiką klausyti: Sustok kalbėjęs, paklausyk, ką aš pasakysiu J.Jabl. Yra ko paklauso, bet nėra kas kitam pasako (apie plepų žmogų) Ds. Paklausykit paukštelės žaliam vyšnių sodely JV816. Ale tas karalaitis rengėsi ženytis, o …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perklausyti — 1. tr. ištisai ar pakartojamai ko klausyti: Ką jis sakė, viso gerai neperklausiau Vlk. Ta kalba iš naujo reik parklausyti J. Aš dar jų (plokštelių) visų neperklausiau Srj. 2. intr. N klausant apsirikti, nenugirsti. | refl.: Parsiklausė mamytė:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praklausyti — tr., intr. 1. kurį laiką ištisai klausyti: Per visą naktį žmonės praklausė ilgojo pamokslo Vaižg. 2. klausant nenugirsti: Klausėm, klausėm ir praklaũsėm, nepaspėjom užgirst, kaip sakė Krs. klausyti; apklausyti; atklausyti; įklausyti; iškla …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priklausyti — intr. 1. iki valios klausytis: Ko čia nepamatysi, ko čia nepriklausysi! rš. Kiek jin priklaũso visokių kalbų už tokią motiną! Pc. | refl. SD307: Klausės tų dainų ir niekada prisiklausyti negalėjo LzP. Į paupį nuėjęs prisiklausaĩ visokių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razsiklausyti — ×razsiklausyti (hibr.) įsiklausyti, ištirti klausant: Ale ponas – ne mūs mužikas: pirma razsiklaũso, kap itai naležit (kaip čia išeina) Lz. klausyti; apklausyti; atklausyti; įklausyti; išklausyti; nuklausyti; paklausyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suklausyti — 1. tr., intr. pajėgti išgirsti, kai daug garsų, daug kalbančiųjų: Vieni verkia, kiti dainuoja, ir jų negali suklausyti P.Cvir. Negali suklausyt visų šnekų Gs. Tu tik teip sapnavai, o man pasakoji tokius niekus, kad aš nė suklausyt negaliu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”